Logo
online-fe
Mar Ivanios Vidya Nagar, Nalanchira
Thiruvananthapuram - 695015
T : 0471 2530898, F : 0471 2533519
E : sarvodayacentralvidyalaya2006@gmail.com

Management

principal

Principal

Dr. K.T.Cheriyan Panicker

principal

Bursar

Rev. Fr. Antony Raj

Former Local Managers

  • Rev. Fr. Varkey Attupurathu
  • Rt. Rev. Dr. Thomas Mar Eusebious
  • Rev. Fr. Jacob Kaliyanthanath
  • Rev. Fr. Thomas Koipurath
  • Rev. Fr. Sheen Palakkuzhy
  • Rev. Fr. Koshy Chirakkarot

Former Principal

Rev. Fr. George Mathew