Logo
Mar Ivanios Vidya Nagar, Nalanchira
Thiruvananthapuram - 695015
T : 0471 2530898, F : 0471 2533519
E : sarvodayacentralvidyalaya2006@gmail.com
online-fe

Management

principal

Principal

Rev. Dr. Santhan Charuvil

bursar

Bursar

Rev. Fr. Koshy Chirakkarottu

Former Principal

Rev. Fr. George Mathew

Dr. K T. Cheriyan Panicker

Former Local Manager

  • Rev. Fr. Varkey Attupurathu
  • His Excellency Rt. Rev. Dr. Thomas Mar Eusebius
  • Rev. Fr. Jacob Kaliyanthanath
  • Rev.Fr. Thomas Koipurath
  • Rev. Fr. Sheen Palakkuzhy
  • Rev. Fr. Antony Raj